Tagalog Driving Signs Test #3

20 Items Road Signs Practice Exam. Try to get 18 out of 20 to pass!

#1. Ang senyas na ito ay nagpapahiwatig ng nakalaang linya para sa mga bus, at ang mga sasakyan maliban sa bus ay hindi pinahihintulutang dumaan.

Ito ay nagpapahiwatig ng priyoridad na linya para sa mga bus, at iba pa.

Results

You Passed!!!! Congratulations!

Good luck on the actual test!

Nice try!!!

Don’t give up and good luck on the actual test!

Click here to access the list of driving exams:

driving thumb roadsignsmain