Tagalog Driving Signs Test #4

20 Items Road Signs Practice Exam. Try to get 18 out of 20 to pass!

#1. Ang karatulang ito ay nagpapahiwatig ng nakalaang linya para sa mga bus sa ibabaw ng kalsada, at ang mga sasakyang hindi bus sa ibabaw ng kalsada ay hindi pinapayagang dumaan.

Ito ay nagpapahiwatig ng linya ng priyoridad para sa mga bus sa ibabaw ng kalsada, at iba pa.

Results

You Passed!!!! Congratulations!

Good luck on the actual test!

Nice try!!!

Don’t give up and good luck on the actual test!

Click here to access the list of driving exams:

driving thumb roadsignsmain